TantárgyakMagyar nyelvKözépszintMondattan: az alany, az állítmány, és...
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Mondattan: az alany, az állítmány, és az egyszerű bővítmények

 • Az alany többnyire alanyesetben álló főnév vagy főnévi természetű szó, az állítmány pedig igei vagy névszói jellegű
 • Az állítmány fajtája szófaja szerint különíthető el: igei, névszói, névszói-igei

Igei állítmány

Kifejezheti az alany cselekvését, történést, létezést, birtoklást, és jelölheti az alany valamilyen állapotba kerülését

 • A létige létezést, birtoklást, az alanynak valamihez való tartozását fejezi ki
 • Az igei állítmány igealakja ragozási rendszerével képes kifejezni az alany számát és személyét, a cselekvés módját és idejét, továbbá irányultságát, határozottságát
  • Mivel ezekben a mondatokban az alany el is maradhat, ezt az alakját nem kifejtett alanynak nevezzük (pl.: "Jövök!")
  • A kell, lehet, illik, tetszik, van, nincs igéket személytelen igéknek nevezzük, mellettük az alany főnévi igenévvel kifejezett cselekvésfogalom
 • Az igei állítmányt összetett (analitikus) igealakkal fejezzük ki

A névszói és a névszói-igei állítmány

 • A névszói állítmány azonosítást vagy minőséget fejez ki, szófaja leggyakrabban főnév vagy melléknév (pl.: "A sas madár.", "Az ember halandó.")
 • Azonosító szerkezet esetén segíthet a mondat állítmányának felismerésében az aktuális mondattagolás, a téma-réma szerkezet (téma: régi elem, réma: új elem), a hangsúlyos és hangsúlytalan mondategységek
 • Mivel a névszói állítmány csak egyes szám harmadik személyű, kijelentő módú, jelen idejű alak esetén áll magában - ha megváltoztatjuk az alany számát és személyét, vagy az időt és a módot, névszói-igei állítmányt hozunk létre

Az alany szófaja és fajtái

 • Az alany rendszerint alanyesetben álló főnév vagy főnévi jellegű szófaj
 • Az alany lehet kifejtett vagy nem kifejtett
 • Az alany gyakran cselekvést kifejező főnévi igenév (a személytelen igék mellett)
 • A többi névszó is állhat alanyként, leggyakrabban a személyes vagy mutató névmás
 • Az alany alakja: mindig alanyesetben áll, viszonyragja nincs, csak igenévi és birtokos személyrag kapcsolódhat hozzá
 • Az alany fajtái:
  • határozott
  • határozatlan (valaki, bárki, akárki)
 • Az általános alany:
  • minden, mindenki, semmi, senki
  • általános értelmű főnévvel (világ, ember)
  • többes szám, első személyű igealakkal
 • Az alany elmaradásának speciális esetei
  • tapadásos alanyi (következtetni lehet → pl.: "Terítve van" (az asztal))
  • alanytalan mondat (pl.: "Esik.")

Az alany és az állítmány egyeztetése

 • Alaki egyeztetés (szám, személy)
 • Értelmi egyeztetés (jelentéshez alkalmazkodik)
 • Több alannyal: alaki és értelmi is lehet
 • Ha az alanyok különböző számúak és személyűek, az állítmány mindig a többes számú és a legkisebb nyelvtani személyhez igazodik (értelmi egyeztetés)

Az egyszerű mondat bővítményei

 • Az igés mondatformában az ige állítményként a mondat magja, amelyhez szorosabban vagy lazábban egyéb mondatrészek kapcsolódnak
 • Ezek az ige lehetséges vagy fakultatív bővítményei
 • Némely ige jelentésének vannak kötelező bővítményei, vagyis vonzatai
  • Az ige legfőbb vonzatai: a tárgyas ige tárgya (néz valamit), az állandó határozók (vágyik valamire), az igekötők által irányt kifejező határozók (benéz valamibe)
  • A kötelező bővítmények megadják a mondat gerincét, a szabad szerkezettagok pedig árnyalják és testesítik a közlést
  • Az igenemek is meghatározzák a létrejövő mondatformát

A tárgy:

Azt nevezi meg, amire a cselekvés irányul - iránytárgy (pl.: "Hoztam kenyeret."), illetőleg, ami a cselekvés eredményeképpen létrejön - eredménytárgy (pl.: "Vacsorát készítek.")

 • A tárgy szófaja főnév vagy főnévi jellegű szó
 • Kettős tárgyú mondat (alaptag + főnévi igenév) → "Hallottam az esőt nevetni."
 • Összetett alakú tárgy a létigés szerkezettel → "Szeretnék tanár lenni."

A tárgy alakja

 • Jelölt: -t tárgyrag

 • Jelöletlen: "Csókoljad arcom" (Ady)

 • Határozott: az igei alaptag tárgyas ragozású → "Visszahoztam a lemezedet."

  3. személyű esetek: "Sört is hozz!", "Bélát keresem."

 • Határozatlan: alanyi ragozású igei alaptagot kíván maga mellé

  1. nincs birtokos személyjel: "Csodákat művelsz."
  2. kérdő, vonatkozó, határozott vagy általános névmás: "Valamit olvas."
  3. az előző névmások jelzői: "Milyen könyvet olvasol?"
  4. főnévi igenév, amelynek nincs 3. személyű tárgya: "Engem nem tudsz becsapni."
  5. melléknévi vagy számnévi mutató névmás: "Vegyél amilyet akarsz."
 • Iránytárgy (a cselekvésre irányul)

 • Eredménytárgy (a cselekvés eredményeképpen jön létre)

 • Határozói értékű tárgy (jelentését tekintve határozók): "Mit integettek, vén hegyek?"

A határozó:

Jellemzője a háromirányúság - az előzmény-, tartam- és véghatározó szerint rendezett határozók

 1. hely
 2. időféle
 3. állapotféle
 4. módféle
 5. állandó
 6. egyéb állandó jellegű
 • A határozó alaptagja ige vagy igenévvel kifejezett mondatrész
 • A határozó másik típusa névszói alaptag bővítménye
 • A határozó szófaja leggyakrabban ragos vagy névutós főnév vagy főnévi névmás
 • A határozó alakja:
  • ragos névszó: "Hajón megyek Pestre."
  • névutós névszó: "A barlang közepén üst alatt tűz égett."
  • határozói igenév: "Sietve kapott magára néhány ruhát."
  • valóságos határozó: "Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül."
  • személyes névmás határozóragos vagy névutóból képzett alakja: "Nálam volt a könyved."
  • kettős határozó (cselekvés kiinduló- és végpontja): "Szájról-szájra."

A határozó fajtái:

 • helyhatározó (kertünkből)
 • képes helyhatározó (szöget ütött a fejébe)
 • időhatározó (reggel)
 • számhatározó (kétszer)
 • módhatározó (futólag)
 • eszközhatározó (szekérrel)
 • fok-mértékhatározó (átlagon felül)
 • tekintethatározó (érzelmileg)
 • körülményhatározó (metróépítés kapcsán)
 • okhatározó (betegség miatt)
 • célhatározó (gyógyszerért)

Az állapotféle határozók közé tartozik az állapot-, a társ-, az eredet- és az eredményhatározó

 • állapothatározó (rongyosan)
 • számhatározó (tízen)
 • társhatározó (Pistivel)
 • eredethatározó (rokonaitól)
 • eredményhatározó (koldussá)

Egyéb határozók

 • részes határozó (neked)
 • hasonlító határozó (mindenkinél)

Az állandó határozó vonzatszerű (kalandból)

A jelző

A jelzett szó minőségét, mennyiségét, birtoklását fejezi ki

Minőségjelző

 • minősítőjelző - megkülönböztető jellegű (kedves)

 • kijelölő jelző - kiemelő jellegű (legmagasabb)

 • A minőségjelző általában nem egyezik meg a jelzett szavával, nem veszi fel annak rangját, jelét

 • A minőségjelző megelőzi a jelzett szót

a minőségjelző szófaja:

 • melléknév (zöld)
 • melléknévi igenév (hulló)
 • melléknévi névmás (bármelyik)
 • főnév (elefántcsont)

A tulajdonnévi minőségjelző:

 • főnévi névmás (ugyanazok)
 • sorszámnév (negyedik)

Mennyiségjelző

 • számnév (negyed)
 • számnévi névmás (valahány)
 • melléknév (összes)
 • mértéket, mennyiséget kifejező főnév (liter, kiló stb.)

Birtokosjelző

 • Alaptag a birtokszó, a jelsző a birtokosszó
 • Ragos, ragtalan

Értelmezőjelző

 • Mindig alaptagja után áll
 • Utólag értelmezi a jelzett szóban megjelölt dolgot
 • Minőség-, mennyiség-, illetve birtokos jelzőnek felel meg (pl.: "Vettem húst is, két kilót.", "Láttam két nagy szemet, bogárzót."
 • Általában a jelzett szava mögé áll, de néha közéékelődik
 • Külön hangsúly esik az értelmezőre

Legutóbb frissítve:2016-02-18 13:44

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu