TantárgyakMagyar nyelvKözépszintSzövegfajták élőszóban és írásban...
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Szövegfajták élőszóban és írásban

A szöveg alapvető ismertetőjegyei:

 • A nyelvi egységek csúcsán helyezkedik el
 • Több mondatból áll
 • Lezártság és teljesség érzetét kelti
 • Mondatai között összefüggések, láncolatok
 • Szerkesztettség, kohézió
 • Kommunikációs folyamatba illeszkedik

A fő kommunikációs célok lehetnek: önkifejezés, tájékoztatás, felhívás, kapcsolattartás

Közlési folyamat:

Közlési folyamat

 • A szövegalkotást az adó (író, beszélő) végzi → kommunikációs cél
 • A beszélő gondolatai üzenetben, közleményben fejeződhetnek ki
 • A közlemény formába öntésekor kódot, jelrendszert használunk (ez lehet nyelv, lehet jelrendszer is)
 • Az adótól a vevőig az üzenet károsodik, ezt a károsító hatást csatornazajnak nevezzük
 • A szövegkárosodás ellenszere a terjengősség (redundancia) → többletinformációt tartalmaz, hogy az elveszett szövegdarabok ellenére is érthető legyen a szöveg
 • A közlésfolyamat másik végén a vevő áll, feladata a szövegmegértés
 • A szövegalkotást kódolásnak, a szövegmegértést dekódolásnak is hívják

A szövegbeli közlés tényezőinek néhány típusa

adó

 • ismert: a Toldi szerzője
 • ismeretlen: népdal szerzője

 • egy személy: a Szózat szerzője
 • több személy: Magyar-Angol kéziszótár

 • intézmény: MTA Helyesírási Bizottsága (A magyar helyesírás szabályai)

 • adó-címzett azonos: belső beszéd, magánjellegű napló
 • adó-címzett nem azonos: regény, használati utasítás

címzett

 • létező: szerelmeslevél, üdvözlőkártya
 • nem létező: fiktív levél

 • címzett-vevő azonos: magánlevél címzettje
 • címzett-vevő nem azonos: vers

közlési folyamat

 • egyirányú A → V: egyetemi előadás
 • kétirányú A V: telefonbeszélgetés

 • közvetlen: beszélgetés az osztályban
 • közvetett: riport az iskolarádióban

üzenet

 • magán (közvetlen): baráti beszélgetés
 • nyilvános (közvetett, társadalmi): napilap cikke

 • élőszó: feleltetés

 • írás: felmérő dolgozat

 • A szöveg tehát lehet magán (közvetlen) vagy nyilvános (közvetett, társadalmi)

 • Írásbeli és élőszóbeli formában

 • A szöveg két alapvető létformája az élőbeszéd és az írott szöveg

 • A magánnyelvhasználatban kevesebb igényességgel fogalmazunk, a nyilvános nyelvhasználat nagyobb igényességet kíván

 • Az élőszóbeli közlés megelőzte az írásbelit → a folklór szóbeli közlés

 • Az írásbeliség, később rádió, televízió, számítógép nagy változást hozott, lelassította a változási folyamatokat

Az élőszóbeli közlés egyszerűsített sémája

Élőszóbeli közlés

Az írott közlés egyszerűsített sémája

Írott közlés

 • Edison találmányával megjelent az élőbeszéd technikai rögzítése és továbbítása, amely napjaink meghatározó kommunikációs lehetőségévé fejlődött → magnószalag, cd, e-mail, fax
 • Az élőbeszéd gazdagságát a teljes kommunikációs környezet adja (nyelv eszközei, gesztusok, személyes jelentés stb.)
  • Ezért lehetnek lazább, hiányosabb szerkesztésű, módosító nyelvi ötletek
  • Módosítószók, indulatszók (több mellérendelés)

Néhány gyakori szövegfajta: beszélgetés, vita, riport, megbeszélés, előadás, monológ stb.

 • Az írott szöveg a leírás "lassúsága", hosszabb ideje, ellenőrizhetőség miatt szerkesztettebb, megformáltabb (több alárendelés), szövegegységekre bontott
 • Nem állnak rendelkezésre nem nyelvi eszközök, csak belefogalmazással

Néhány gyakori írott szövegfajta: közlő-próza, hivatalos levél, rendelet, üzenet, feljegyzés, napló stb.

 • Mindennapi életünkben többet beszélünk, mint írunk, ám igazi "beszélgetésre" a mai társadalomban egyre ritkábban van alkalmunk (az írott szövegben magasabb szinten érvényesülnek a nyelvi normák)
 • A beszéd és az írás kölcsönhatásban van egymással (mindkettő hat a másikra)

Élőbeszéd

 1. hangok egymásutánja
 2. akusztikai, időbeli benyomás
 3. időben múlandó, pillanatnyi, szűkebb hatókörű, helyhez kötött
 4. a hallgató visszajelzéseinek többféle lehetősége van
 5. gyors gondolkozás, azonnali szövegezés
 6. a kifejezőeszközök gazdagsága jellemzi:
  • szavak, nyelvtani szabályok
  • a nyelv zenei elemei
  • nem nyelvi kifejezőeszközök
 7. ösztönösebb, igénytelenebb nyelvi viselkedés
 8. a normáktól való kisebb-nagyobb eltérés
 9. lazább, szabálytalanabb szerkesztés

Példák: párbeszéd, alkalmi köszöntő, felszólalás, vallomás

Írott szöveg

 1. írásjelek egymásutánja
 2. vizuális, térbeli benyomás
 3. időben, térben kevésbé korlátozott
 4. a visszajelzésnek csak korlátozott lehetőségei vannak
 5. időt ad az átgondolásra és a szövegezésre
 6. a kifejezőeszközök korlátozottabb volta jellemzi:
  • szavak, nyelvtani szabályok
  • zenei elemek és nem nyelvi kifejezőeszközök kevésbé
 7. tudatosabb, igényesebb nyelvi viselkedés
 8. szigorúbb normakövetés
 9. szabályosabb, megformáltabb szerkesztés

Példák: levél, dolgozat, vers, novella, újságcikk

Legutóbb frissítve:2015-06-14 17:28

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu