TantárgyakMagyar nyelvKözépszintA képszerűség stíluseszközei
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

A képszerűség stíluseszközei

 • Képszerűségen a közlés képfelidéző erejét és érzelemkifejező voltát értjük.
 • A szemléletesség legfőbb elemei a szóképek: a metafora, a metonímia, szinesztézia, az allegória és a szimbólum, két jelentés, jelenség társításán alapulnak
 • A szókép (vagy trópus - görög: fordulat) névátvitel, amelyben a fogalmak azonosításával új gondolati, érzelmi, hangulati többlettartalom válik lehetségessé.
  • A köznyelvi metaforákból már részben eltűnt a képi jelentés (pl.: szamárfül, kormányfő), de jó részük még őrzi (pl.: sínen van, bepöccen).
  • Leginkább ezek "motorizálják" az olvasó figyelmét.
 • A hasonlat, a körülírás és az eufemizmus a szemléletesség költői eszközei.
 • A szókészletben pedig a festői erejű szavak, az evokáció, illetve a tájnyelvi kifejezések bővítik a képszerűséget.
 • Az összekapcsolás módja lehet:
  • Metafora: A képszerűség alapvető eszköze, névátvitel tartalmi, hasonlóság vagy hangulati egyezés alapján (pl.: szőlőszem hasonlat):
   • A metafora lehet egytagú és teljes (kibontott).
   • Szófajok szerint a metafora lehet igei, főnévi és melléknévi.
   • Céljuk szerint lehetnek szemléleti és hangulati metaforák.
    • A hangulati egyezésen alapuló metaforát szinesztéziának nevezzük (pl.: "Nehéz szag van.").
   • A metaforák előfordulhatnak önmagukban és összetett képrendszerekben is.
   • Lehet érzékterületekről vett fogalmak társítása egy képben (pl.: nehéz szag, sűrű csönd).
   • Gyakran előfordul, hogy élettelen tárgyakat emberi tulajdonságokkal ruháznak fel. Ezt megszemélyesítésnek (perszonifikáció) nevezzük (pl.: "Beszél a fákkal a bús őszi szél" - Petőfi).
   • Az allegória mindig egy elvont fogalmat társít egy érzéki képpel.
    • Jelentése mindig értelmi, logikai, erkölcsi vagy politikai célzatú.
    • Szerepelhet szövegrészletben (pl.: Arany: Toldi → álom - allegória), vagy átfoghat egy egész költeményt (pl.: Petöfi: Föltámadott a tenger).
  • Metonímia (szókép): Névátvitelt jelent, itt a két fogalom valóságosan érintkezik. Mindig egytagú (pl.: farmer-gazdálkodó).
   • A szinekdoché a metonímia azon alfaja, amikor a fogalmak rész-egész vagy nem-faj felcserélésen alapulnak (pl.: A falu a szájára vette.).
   • A szimbólum a szóképek azon csoportja, amelyben a kifejező kép önállóvá válik.
    • A szimbolikus ábrázolásban a szimbólum egész gondolatsor, mely összetett érzelmek, sejtelmes hangulatok képzetét kelti a kép révén.
    • Lehet köznyelvi és művészi.
    • Kialakíthat szimbólumrendszert.
   • A hasonlat olyan költői kép, ahol a fogalom, a közös jegy és a kép szerkezetileg mindig teljes.
    • Párhuzamba von két fogalmat.
     • teljes hasonlat: a hasonló és a hasonlított is megjelenik, a kettőt "mint" vagy "akár" szóval köti össze
     • hiányos hasonlat: "-ként" szóval fejezi ki (pl.: "Oroszlánként harcolt.")
   • A körülírás az az eset, amikor a konkrét fogalmat nem nevezzük meg, más szavakkal fejezzük ki (pl.: A csillagok hona /égbolt/).
   • Ha tapintatból, vagy meggondolásból enyhítő, szépítő módon fogalmazunk, akkor eufemizmussal élünk (pl.: megboldogult, jobb létre szenderült /halál/).
 • Szavaink stílusárnyalata, pozitív, vagy negatív festőisége kifejezheti, hogy az író miként viszonyul témához.
 • A szóhasználat lehet szépítő, ünnepélyes, kedveskedő, gúnyos, humoros.
 • A művészi szóhasználat ritkább esetei:
  • Másik író, költő idézése. Ezt evokációnak nevezzük.
  • A régies szavak, kifejezések szövegbe illesztése az archaizálás.
  • Más írók, költők szavainak új környezetbe állítása az allúzió (rájátszás).
  • Az időtévesztés, az ábrázolt korban nem ismeretes szó használata az anakronizmus.
 • A művészi szöveg stílushatását a szófajok aránya is befolyásolja
  • Nominális stílus: névszók gyakori használata.
  • Verbális stílus: igenevek túlsúlyozása.
 • Megkülönböztető jelző → költői, vagy festői jelző
  • Ha a jelző és a jelzett szó fogalmai ellentétesek, akkor oximoronról beszélünk (pl.: néma zaj, édes kín).
 • Az állandó jelző az eposzokban a tömör jellemzés eszköze.

Legutóbb frissítve:2016-02-18 13:47

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu