TantárgyakTörténelemKözépszintA görög polisz
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk

A görög polisz

A mükénéi és krétai kultúra hanyatlása után következő átmeneti korszakban (Kr.e. XII.-VIII.sz.) kialakult a földmagántulajdon, és újra igény támadt az államszervezésre; ennek eredménye a polisz kialakulása volt. A polisz egy olyan fallal körülvett központi település és a környező falvak állami-politikai egysége. Kis területű, falusi és városi lakói között nincs alárendeltség. A legnagyobb ókori görög poliszok Korinthosz, Spárta és Athén poliszai voltak.
A görögök átvették a tengeri uralmat, és megkezdődött a görög gyarmatosítás. Hatására nagymértékű gazdasági fejlődés és pénzgazdálkodás alakult ki Hellász területén; Athén jelentős előretörése a gyarmatosítás hasznainak maximális lefölözésének volt köszönhető. A kereskedők, iparosok, hajósok stb. rétege vagyonosabb lett, és ezért ők álltak a démosz (nép, amely ki van zárva a politikai jogokból) polgárjogi küzdelmének élére.

Athén a korszakban arisztokratikus köztársaság volt, azaz minden politikai hatalmat a nagybirtokos arisztokrata tisztségviselők gyakoroltak. Az állam élén a 9 arkhón állt, akit (végül) évente választottak. Az államügyek és az arkhónok irányítása érdekében kezdődött meg a démosz polgárjogi küzdelme Athénban.

DrakónKr.e. 621-ben írásba foglalta a törvényeket, ezzel megakadályozva a szokásjog önkényes értelmezését. Ugyan még az arisztokrácia érdekeit védték, de a hoplita harcosok (parasztok, kézművesek) térnyerése a nemesi hadakkal szemben megnövelte a démosz befolyását a hadseregben.

Szolón arkhónságához (Kr.e. 594.) új alkotmány megalkotása köthető, amely (a Kr.e. 570-es évekig tartva) megszüntette a belső ellentéteket Athénban. A politikai jog alapja a vagyon lett (timokrácia), ezzel Athénban timokratikus rendszer alakult ki. A társadalmat a következő vagyoni csoportok szerint osztotta be:

  • pentakosziomedimnoszok (500 mérősök)
  • hippeiszek (300 mérősök, lovasok)
  • zeugitészek (200 mérősök, ökörfogatosok)
  • thészek (napszámosok)

Szolón elrendelte az adósrabszolgaság eltörlését (szeiszaktheia = teherlerázás), lehetővé téve a legszegényebbeknek is a földjük megtartását; ezenkívül kiterjesztette a politikai jogokat a legszegényebb társadalmi rétegekre is. Összességében Szolón megteremtette a demokrácia (népuralom) alapjait Athénban. A demokrácia olyan rendszer, amelyben az államhatalom a nép kezében van.

Szolón után Peiszisztratosz (Kr.e. 560-527) zsarnokságot (türanniszt) épített ki Athénban. A démoszra támaszkodott, ezért ebben az időszakban a démosz túlsúlyba került az arisztokráciával szemben. Megadóztatta az arisztokráciát, és az ellenállók földjeit szétosztotta a földnélküliek között. Jelentős építészeti beruházásokkal és Dionüszosz isten kultuszának bevezetésével növelte támogatóinak számát. A démosz megerősödése nyomán a türannosz személye szükségtelenné vált, és Peiszisztratosz fiait (Hipparkhosz és Hippiasz) elűzték Athénból.

A türannisz végével a démosz ki kívánta alakítani a demokráciát, ezen belül is az egyenlő beleszólás és részvétel jogrendszerét és intézményrendszerét; ezzel a feladattal Kleiszthenész politikust bízták meg Kr.e. 508-ban. Területi alapú politikai jogot vezetett be; Attika félszigetét 3 részre (tengerparti, belső, városi) osztotta, és ezekből 1-1 alkotott egy phülét. Egy ilyen egységen belül a démosz 2:1 arányban túlsúlyban volt (tengerparti, belső-városi) az arisztokráciával szemben. A demokrácia biztosítását szolgálta az osztrakiszmosz (cserépszavazás) bevezetése, amely a zsarnokságot volt megelőzendő. Minden 20 éves, tulajdonnal rendelkező férfi (az athéni társadalom 13%-a) rendelkezett szavazati joggal; a nők mellett a rabszolgák, illetve a metoikoszok (idegenek) nem rendelkeztek ilyen joggal.

A törvényhozó hatalom az ekklészia (népgyűlés) kezében volt, amelynek munkájában minden athéni polgár részt vehetett. Minden fontos kérdésben döntött (a tisztségvislők választása, döntés háború és béke kérdésében); sűrűn ülésezett, de nem folyamatosan. Ezért Kleiszthenész meghagyta a bulé (500-ak tanácsa) intézményét, amely a törvények előkészítésén kívül kiegészítette az ekklészia munkáját. Megmaradt az arkhóni hatalom egyik jelképe, az areioszpagosz (arkhónok tanácsa), ám jogköre a tisztségviselők ellenőrzésére korlátozódott. A bírói hatalom a héliaia (6000 tagú esküdtbíróság) kezében volt. Az athéni állam tényleges irányítói a sztratégoszok (hadvezérek) voltak, akik 10-en voltak, választva. A pénzügyeket a tamiasz (választott tisztség) intézte, aki a bulé tagja volt.

Az athéni demokrácia virágkora a Kr.e. V. sz. közepére, konkrétan Periklész sztratégosz uralmára (Kr.e. 495-429) tehető, aki Kleiszthenész unokaöccse volt. Az areoiszpagosz 462-ben elvesztette a tisztségviselők ellenőrzésének jogát, ezzel gyakorlatilag elvesztve befolyását a politikában.

Az athéni állam virágzása és jóléte egyrészt a mezőgazdaság fejlődésén (követve a görög gyarmatosítás főbb irányvonalait), másrészt a Periklész által bevezetett terheken és egyéb bevételeken alapult. Bevezették a napidíjat, amit minden athéni polgárnak (ezt korrektül meghatározták) fizettek színházlátogatásért, illetve a buléban és a héliaiában való részvételért. Minden metoikosz és felszabadított rabszolga adót fizetett, és jelentős volt a déloszi szövetségből (Kr.e. 478.: eredetileg perzsaellenes védelmi szövetség) származó bevétel (azaz Athén kifosztotta a tagjait). Fontosak voltak még a vámokból (kikötő-használati díj, piaci helyhasználati díj) és a bányákból (bérleti díj) származó bevétel is, illetve jellemző volt a leiturgia (gazdagok önkényes adakozása) is.

Az időszakban a vagyoni különbségek nőni kezdtek, ám nem jelentősen; ez a tény és a politikai jogok egyenlősége tette lehetővé a demokrácia működését Athénban pár évtized erejéig. Ezenkívül Athént a perzsák pusztítása után pompázatosan újjáépítették.

A Kr.e. V. sz. második felében a Hellászon belüli ellentétek felerősödtek (peloponnészoszi háború), illetve küszöbön állt a poliszrendszer válsága; ezzel véget ért az athéni demokrácia virágkora.

Legutóbb frissítve:2015-05-15 19:04

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu