TantárgyakIrodalomKözépszintAdy Endre
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Ady Endre

A XX. század legjelentősebb magyar költőinek egyeike. a magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja, a Nyugat szerkesztője

Életéről röviden

 • 1877-ben született Érdmindszenten (Partium).
 • Református családból származott, szülei Ady Lőrinc és Pásztor Mária voltak.
 • Tanulmányait befejezve a Szilágy című lap munkatársa volt
 • 1899-ben megjelent első verseskötete, a Versek.
 • 1900-ban Nagyváradra ment, s a Szabadság és a Nagyváradi Napló lapok munkatársa lett
 • Szerelme Dióssy Ödönné Brüll Adél, Léda volt, aki gazdag férje jóvoltából Párizsba ment, Ady pedig utána -> kapcsolatuk 9 évig tartott (se veled se nélküled)
 • 1906 - Új versek című kötet
 • 1908-ban az induló Nyugat szerkesztője lett
 • Levelezni kezdett Boncza Bertával, Csinszkával (lányrokona Svájcban)
 • 1912-ben szakított Lédával (Elbocsájtó szép üzenet)
 • Összeházasodott Csinszkával, Pesten éltek
 • 1919-ben Budapesten halt meg
 • 1906 – 1. komoly kötete (Új versek – modern magyar költ. korszaknyitó kötete)
 • Szimb (Baudelaire), szecesszió (szerelmes – Léda), expresszionizmus (vh)
 • Újítások: önkényes jelentéstartalmű szimbólumok, nagybetűs szavak, új szavak (összetett szavak, szókapcsolatok, pl. Komp-ország) → csak megsaccolni tudjuk, mit jelentenek
 • Egyéni mítoszteremtés, önmitizálás (Muszáj Herkules – magát tűnteti fel mitikus alakként)
 • Ismétlés (Karinthy – Így írtok ti)
 • Mégis morál (racionális dolgoknak megy ellene → tunyaság, háború)
 • Költői én: változásvágy, amíg ő ismeri, hogy mi a hazaszeretet, a külvilág nem
 • Külvilág: belső ellentétek, tunyaság, kicsinyesség, elmaradottság
 • A környezet alatta áll
 • Komp-ország: Ny <→ K (Mo. átvezető, nem tud egyik oldalon sem lehorgonyozni)
 • Ny: Párizs → fejlett kultúra, élet, pompa, Mo → temető, halálszag, ugar, civilizálatlanság
 • Pl: Párizs az én Bakonyom, A Szajna partján (<→ A Tisza-parton), A Gare de l’Esten

Pályája

 • Ady nem gyakorolta vallását (bár vallásos iskolákba járt), viszont 3. kötetétől kezdve fontos számára Isten -> minden kötetében van egy ilyen témájú ciklus
 • Az előmodern korszak lezárója és folytatója
 • Verseit az ismétlés és az ellentétek jellemzik
 • Verselése ütemhangsúlyos és időmértékes, szimultán verselés
 • Jellemző a szimbólumok használata
 • Gyakran fordulnak elő szimbólumok verseiben (pénz, halál)
 • Sajátos szabályrendszere: bevezető szöveg, mottó, megszerkesztettség (versciklusok)

1906-1910

Új versek (1906)

Korszaknyitó kötet

 • klasszikus modernség kezdete Magyarországon
 • minden korábbi költeményét meghaladja
 • 1.pályaszakaszát nyitja meg

Ami igazán új az a lírai megszólalás : úgy írt ahogy még korábban senki, meghökkentően másról szóltak és máshogy → vagy megértették vagy nem

 • azért nem érthették meg mert szimbólumokban beszél, minden mögött valami mást kell sejteni
 • képszerűség felfokozott, a kortárs olvasóktól távol maradtak

Kötet és cikluskompozíció, nagy gonddal van megszerkesztve, élete végéig ezzel a kompozícióval dolgozik

 • Baudelaire : A romlás virágainak második kiadása a példa
 • a kötet ajánlással kezdődik, ezt követi a cím nélküli, dőlt betűvel szedett vers
 • nyitóvers → ars poetica → (Góg és Magóg..)
 • ezután jönnek a ciklusok
 • a vége a záróvers → ars poetica( Új vizeken járunk)
 • Baudelaire szöveg szerinti idézése

4 ciklus:

 • Léda asszony zsoltárai (szerelmes versek)
 • A Magyar Ugaron (magyarság versek)
 • A daloló Páris (párizsi élmények, ellen ciklus)
 • Szűz ormok vándora (az első három összefoglalása, tematika)

címadási szokások:

a ciklus címe valamely vers címe

 • a vers vagy a ciklus elején vagy közepén helyezkedik el

a címek három szóból állnak 1906 óta

 • népi és keresztény számmisztika

Adyt ért támadások:

 • szerelmi lírái miatt, Léda férjes, idősebb; testiségről szólnak
 • Ady támadta a műveletlenséget,maradinak vélte Mo-t, ezért hűtlenséggel vádolták
 • önfényező ,gőgös magatartása miatt is

A kötet a Góg és Magóg fia vagyok én... című verssel kezdődik:

 • vezérvers, programvers, arc poetica
 • szimbólumok: tulajdonnevek, mitológia, történelmi, földrajzi
 • fordított szórend, a lírai én lázadó hangja, az „én” a sor végére kerül
 • új szó halmozott ismétlése
 • hiába-mégis ellentéte
 • falak = Kárpátok hegyei
 • mégis morál: rossz körülmények ellenére is kiáll a reménytelenség ellen → elhivatottság

Góg és Magóg: Bibliai alakok

 • Nagy Sándor zárta be a népét kőfalakkal
 • később a szkítákkal azonosították, Anonymus a magyarokat is a tőlük eredezteti

Verecke:

 • Honfoglalás: itt kelnek át a magyarok, ősi,keleti gyökerek

Dévény:

 • az ország legnyugatibb pontja
 • nyugat felé nyitás, új kultúrával akarja megváltani a bezárt,halálra ítélt népet

„fülembe forró ólmot öntsetek” → azok akik őt akadályozzák, kritizálják

 • Vazullal vonja párhuzamba magát

Pusztaszer:

 • vérszerződés
 • itt az elmaradottság és a konzervatív szemlélet szimbóluma

Egyrészt van egy hagyományőrzés, de nyugatra tekintés is → törekvések, párhuzamosan van jelen.

Hiába, de mégis morál, dacosság, küzdésvágy; lemondás, reménytelenség áll szemben

Új vizeken járok:

 • záróvers, programvers,ars poetica
 • „új” szó az újítás szándékának hangsúlyozása
 • jövőre utalás, további kötetek
 • eredetiségre törkeszik → DE francia szimbolistákra hajaz
 • elutasít mindent ami régi

Léda versek:

 • női név,férjezett nő
 • zsoltár: Bibliából ismert műfaj,vallási téma
 • arra utalhat hogy szerelmes versek következnek
 • ez a ciklus okozza a legnagyobb döbbenetet
 • a szerelem lehet : idilli, fájdalmas, Ady számára a szerelem harc, küzdelem volt
 • Léda nagyon szenvedélyes volt → „se veled, se nélküled” „örök harc és nász”
 • sokszor ezek a versek ambivalensek → egymással ellentétes érzelmek egy időben való megnyilvánulása
 • verseiben külön kultuszt teremt a csóknak
 • sok Ady vers sanzonná vált, megzenésítették őket

Egyik legnépszerűbb szerelmes verse a Héja- nász az avaron amelyben a küzdelmet fogalmazza meg és a szerelem elmúlását

A magyar ugaron:

 • szimbólum, bevetetlen földterület, itt elmaradottság, ki nem használt lehetőségek, társadalmi és kulturális elmaradottság
 • Széchényi parlag, és Arany ugar metaforája nyomán
 • szinechdoché: rész és az egész felcserélése

A magyar Ugaron:

 • szimbolikus (Széchenyi) → elmaradottság, parlagon heverés, tehetetlenség → nem akarnak mozogni
 • Gazok → lehúzzák a virágokat → virág nem tud kikelni
 • Szent humusz → vannak értékek, de nincs, aki művelje
 • Virágillat → már csak emlék
 • Kísérteti táj, egyéni kezdeményezés elhal

A Hortobágy poétája, a Tisza parton, A magyar ugaron

 • tájleírást sejtetnek, a hozzárendelt értékek már nem pozitívak mint pl. Petőfinél
 • negatív→elmaradottság,tehetetlenség
 • forradalmasítja a történelem –szemléletet is, a múlt nem dicső, hanem átok, rontás
 • ezek a versek azonban a hazaszeretet a féltés versei, de nem látták meg a kortársak

A ciklus nyitóverse A Hortobágy poétája .

Hortobágy poétája (Petőfi):

 • újjáélesztett váteszköltő
 • Saját maga és környezete ellentéte → nem engedik szóhoz jutni
 • Elégikus, ironikus → környezet szemlélése
 • Fajta szó használata („kunfajta”)

A Tisza-parton

 • Kérdéssel zárul → vajon a helyemen állok?
 • Egzotikus elemek, 2. vszk → magyar unikumok, de ezeket leértékeli (Petőfiinek sincs már itt helye)
 • Idegenség érzés
 • Miket mond Mo-ról? Miért mondja? → nemzetostorozás (mint Kölcsey, csak durvább kifejezések, modern eszközökkel)
 • Nekünk Mohács kell (1908 – korai vers) → antihimnusz → nem áldást kér, hanem hogy minél jobban verje a magyarokat a sors/Isten
 • Tehát, amennyiben nincs küzdésvágy → kihal az éltető erő
 • Mohács → nemzeti tragédia (majd Ottlik is használja)

Daloló Páris:

 • a címben mindig egy francia tulajdonnév szerepel
 • téma: a lírai én és az idegen város viszonya
 • Párizs: az európai kultúrát jelképezi, messze kiri a korabeli európai városoktól, gazdagság, szabadság, szimbolista költészet

Híres vers a ciklusban A Szajna partján amelyben a magyar folyót állítja szembe az idegen folyóval,ellentétre épülő vers.

Magyar Messiások:

 • magyarok helyzete annyira rossz, hogy már több megváltóra van szükség (közülük 1 ő), de hiábavaló a küzdés
 • Fajok cirkusza: epigon (másoló) nemzet → gyengék
 • Nemzetek különböző szerepekben, Mo. → csak bohóc szerepet tudunk játszani, röhejes szerep
 • Kesernyés, szarkasztikus hangvétel
 • Nemzet vége
 • Faj/fajta szavakat használja → a nemzeti összetartozás mikéntje miatt

Sajátos hazaszeretet:

 • jobbítás szándéka → ostorozás
 • Nem nacionalista
 • Szerepversek: kuruc-versek → kuruc átlépi a határt, visszanéz és látja, hogy Mo. már nem a régi

korszaknyitó kötet, első modern alkotás, erthetetlen - befogadói nehézségek, felfokozott képszerűség. e korszakát jellemzi a szecesszió, amiben a szépség a lényeg: szimbolikus, allegórikus kifejezésmód

Ciklusai:

 • Léda asszony zsoltárai
 • A magyar ugaron
 • A daloló Párizs
 • Szűz ormok vándora

Művei:

 • Vér és arany
 • Az Illés szekerén
 • Szeretném ha szeretnének
 • A Minden-Titok versei

1912-1914

A menekülő lovas, A magunk szerelme, Ki látott engem?

Földessy Gyula segítette összeválogatni. a verseket ciklusokba rendezték. utolsó léda-versek is ebben a korszakban keletkeztek

Önkeresés, magány, Istenkeresés, modernebb-osztottabb személyiségkép

-> kijelentő beszédmód helyett kétkedőbb, tárgyiasabb hang

1914-1918

 • a háború élménye - A halottak élén (1918)
 • Csinszka szerelme, archaizálás - régi magyar költészet: kuruc versek, históriás énekek, biblikus-apostolikus-zsoltáros hang
 • expresszionista felek, szaggatottság, kihagyásos szerkezet
 • Posztomusz: Az utolsó hajók (1923)

Művei verstípusok szerint

 • Léda-versek (Héja nász az avaron, Lédával a bálban)
 • látomásszerű tájversek (A Tisza-parton, A magyar ugaron)
 • létharc versek (Harc a nagyúrral, Az ős Kaján)
 • élet-halál versek (A halál rokona, Sírni, sírni, sírni)
 • istenes versek (Álmom, az Isten, Az Úr érkezése)
 • kurucversek (Két kuruc beszélget)
 • magyarságos versek (Nekünk Mohács kell)
 • Csinszka-versek (Őrizem a szemed)

Héja-nász az avaron (1916)

 • a vers központi képe olyan viszonyrendszert épít ki a szövegben, amelyben a nyelv, a verszene és a költői kép egymásra vonatkozik - önmagát magyarázó rendszer
 • a mű a szerelmet összetett, ellentmondásos érzésnek mutatja be
 • a szerelmeseket egymást tépő héjáknak (ragadozó madár) mutatja be (szimbólum nem várt: galamb?)
 • "mi" és az "ők" viszonya -> mi elhullunk, és majd újak jönnek a helyünkre, időbeli eltolódással
 • minden szerelmi kapcsolatra, annak folyamatára kiterjeszti
 • disszonánk: "ujjongva", "sírva", "csattognak"
 • a páros sorokat, rímtelen harmadik követi
 • a vers középpontjában a "mi" áll, hozzájuk kapcsolódnak a térbeli, tempóbeli és időbeli változások
 • térben fentről lefelé tart
 • időben a nyárból az őszbe (toposz) - életből a halálba, a szerelemmből a kiégésbe vezet
 • ezek összekapcsolódnak a sorsszerűséggel, a természet rendjével

Az eltévedt lovas (1914)

 • néhány hónappal az I. világháború kitörése után írta
 • a központi szimbóluma, az eltévedt lovas a vers szövegében "hiányként" van jelen - nem látható, csak ügetése hallható
 • a figura jelenlétét is, létezésést is megkérdőjelezi -> alakját a befogadó hozza létre
 • képek: van ügetés - nincs fény, köd - nem lehet látni -> vízió
 • kísérteties hangulat, nyomasztó atmoszféra
 • a háborús helyzeteket, helyszíneket idéz fel: pl: nádasok
 • kilátástalanságot közvetít "Múlt századok köde" -> régi emlékek, babonák, félellmek
 • nincs emberi jelenlét, nincs falu
 • ismétléssel végteleníti az időt
 • idősíkok: hajdani, múlt századok, de az iigék jelen időben állnak
 • ló szimbóluma: magyar lovas kép, háború
 • a lovas: utalhat az eltévedt emberiségre, vagy egyenlő lehet egy katonával
 • szorongás, félelem érzete (csupa)
 • az első és utolsó versszakban szinte ugyanaz: "eltévedt hajdani", "hajdani eltévedt"
  1. eset: eltévedt
  2. eset: már a halál is jelen van
 • szinesztéziák használata: "tompa nóta", "süket köd"
 • embertámadó állatok jelennek meg (ordas, medve)
 • vissza lehet-e térni még a helyes útra?

Emlékezés egy nyár-éjszakára (1918)

 • a halottak élén című kötet első verse
 • emlékként idézi fel a háború kitörésének éjjelét
 • megsejtette a közelgő rémségeket (horrorfilm), hogy valami végérvényesen megváltozik ("Fordulása élt")
 • 12-szer ismétel egy szót (a háborút nem lehet megszokni)
 • expresszionista jegyek
 • a szörny maga a háború, nincs ami megállítja
 • két idő: akkor és most
 • az utolsó szakasz írja le a mostani állapotot
 • az első szakaszban megjelenik a kozmikus pusztulás (jelenések-könyve)
 • az anyalok harsonaszava hozza a pusztulást, babnás előjele is "Tudtuk, hogy az ember esendő"

Legutóbb frissítve:2016-08-22 14:18

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu