TantárgyakIrodalomKözépszintArany János
ProfilJegyzet beküldéseGYIKRólunk
Ez a jegyzet félkész. Kérjük, segíts kibővíteni egy javaslat beküldésével!

Arany János

 • Magyar romantikus kölrő, a Kisfaludi Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos akadémia tagja és főtitkára volt

Életéről röviden

 • 1817-ben született Nagyszalontán
 • Szegény családból származott, késői gyermek volt
 • A debreceni kollégiumban tanult, utána tanított, majd vándorszínész lett
 • 1840-ben aljegyző lett és feleségül vette Ecsery Juliannát, két gyermeke: Juliska és László
 • Első műve Az elveszett alkotmány (elküldte a Kisfaludi Társaságnak, de nem nyert)
 • Pályája elejét főként epikus művek jellemezték, mint például a Toldi, Toldi estéje (eposzok, elbeszélő költemények)
 • 1847-ben megírta a Toldit, ezzel már nyert. Ekkor üdvözölte levelében Petőfi és életre szóló barátok lettek
 • 1848-ban a Kisfaludy Társaság tagja lett, majd a Nép Barátja, Szépirodalmi Figyelő és a Koszorú című lapok szerkesztője, és az MTA tagja, főtitkára
 • Majd a lírai alkotások domináltak, amik komor elégikus hangulatúak. Tematizálják az egyén és a világ szemben állását. Történelmi, népi jellegű és kísértet balladákat írt.
 • Nagykőrösi évei alatt írta legtöbb illetve legjelentősebb balladáit, ezek a legjobban szerkesztett költeményei
 • Nagykőrösi balladáiban a bűn és bűnhődés kapcsolatát tematizálja
 • Nagy veszteség érte, amikor lánya meghalt; a Margit-szigeten alkotott
 • Pályája utolsó éveiben epigramma jellegű verseket írt témái általában a beteljesítetlen életpálya volt. Kapcsos könyvbe írott költemények ezek
 • 1882 októberében betegségben hunyt el Budapesten

Pályája

1. pályaszakasz: 1845-49

Az elveszett alkotmány és a Toldi, népies helyzetdalok, a harmónia visszaállítása

2. pályaszakasz: 1851-60

 • balladák - nagykörösi évek
  • egyensúly hiány - ön- és nemzetazonosság elvesztése
  • tragikus élmény - elégikus létszemlélet, lemondás

3. pályaszakasz: 1860-77

 • alig ír, inkább irodalomszervező
 • 1863 - Buda halála

4. pályaszakasz: 1877-82

 • Margit-sziget - Őszikék

A ballada jelentése

Kisepikai műfaj, de lírai és drámai elemeket is tartalmaz, tragédia dalban elbeszélve, általában tragikus, de vannak vígballadáák is

változata a románc, a szereplők lelki/belső világa áll a középpontban

szaggatott cselekmény (sűrített)

Arany balladái: 1852-53 körül formálódik ki

Bűn és bűnhődés motívuma

Arany balladáiban egy súlyos bűn – legtöbbször gyilkosság – a történet kiindulópontja. Több esetben a bűn már korábban megtörtént, a körülményekről nem sokat tudunk (kivétel pl. A walesi bárdok). A történet végére a bűnelkövetés körülményeiről többet tudunk, de részleteiben nem ismerjük meg (balladai homály).

Aranyt a bűnös lelki vergődése foglalkoztatja leginkább. A bírói ítéletek (büntetések) sok esetben meglepően enyhék (pl. Ágnes asszony nem kap büntetést)

Arany tehát különbséget tesz büntetés és bűnhődés között: a büntetés kívülről jön (ez a népballadákra jellemző), a bűnhődés pedig a hős kínzó lelkiismeretfurdalása, amely időben nem belátható. Ezért olyan gyakori Arany balladáiban, hogy a bűnösök megtébolyulnak, rögeszméik rabjaivá válnak.

Három fontos balladáját vettük Aranynak, amiben megjelenik a bűn és bűnhődés kérdése az Ágnes asszony, a walesi bárdok és a Tengeri hántás című művet.

Ballada:

 • Keveredő műfaj: líra (vers), epika (történet), dráma (tragédia) → tragédia dalban elbeszélve
 • Nép- és műköltészet is
 • Sűrítés, kihagyás → titokzatosság
 • Lélektani folyamatokat ábrázol
 • Gyulai Pál → kapcsos könyv (Őszikék) – Margitsziget (70-es évek balladái)
  Témái:
 • Történelmi: A walesi bárdok, Szondi két apródja
 • Lélektani: Ágnes asszony
 • Népies: Tengeri hántás, Vörös rébék
 • Nagyvárosi: Hídavatás
  Szerkezet:
 • lineáris/körkörös (visszatérő)/kétszólamú

Ballada: Az epika mű neméhez tartozik. Verses formájú mű, amely egy történetet beszél el. Műfaji jellegzetességei a töredékesség, valaminek a hiánya (balladai homály), sűrítettség és a tragikus végkifejlet. Népköltészeti műfaj, ami a műköltészetbe a romantika korában kerül át. Csak Arany írt ilyen műballadákat. Az igazi kivirágzása az 50-es években történt.

Balladatípusok

 • népi jellegű (Ágnes asszon)
 • drámai (V. László)
 • históriás énekek hagyományaihoz kapcsolódó
 • románcos (Rozgonyiné)
 • kísértetballada (Híd-avatás)
 • anekdotikus (Páznám lovag)
Világkép és értékközlés szerint:
 • ősi világképet újraalkotó (a harmónia visszaáll) - Rozgonyiné
 • átmeneti csoport (a bűnt büntetés követi és azt bűn) - Ágnes asszony
 • eltűnik a gondviselés (káosz) - Híd-avatás, Tengeri-hántás

Ágnes asszony (1853)

 • nagykőrösi balladákhoz tartozik (1851-60)
 • átmeneti, népi jellegű
 • Ágnes asszony lelki világa áll a középpontban

1. rész: 1-4. versszak

 • fehér: népművészetben a gyász színe
 • felkiáltás: "Óh irgalom atyja"
 • hazugság, tagadás → megölte a férjét
 • a nő zavart: "Csillagom, hisz odabent alszik" → lelkiismeret-furdalás
  1. versszak: mosás → mániákus tisztítás

2. rész: 5-9. versszak (a megőrülés folyamata)

 • börtön(kép) = Ágnes asszony lelke
 • az elbeszélő sajnálja Ágnest
 • "néz merően" - az őrületet írja, fokozza

3. rész: 10-19. versszak (tárgyalás)

 • Ágnes sírni kezd → sírás = víz = tisztulás → mosás
 • harmónia: mogbánja bűneit
 • megőrülés: vezeklés, bűnhúdés

4. rész: 20-26. versszak (hazatérés)

 • hazaengedik, mert megőrült
 • folyamatos körforgás megjelenítése: "virradattól késő estig", "télen nyáron", "szünet nélkül" → mos
 • az idő múlását mégis érzékelni lehet

Ágnes asszony:

 • (valós – Nagykőrös)
 • Gyilkosság
 • Lélektani → megőrül a bűntudattól, végigjárja a bűnhődés útját, bíróság nem ítéli el (elég a lelki bűnhődés), kezdeti kényszerképzet → megőrülés
 • Lelki bűnhődés →élete végéig (3. szerk. egység → idő múlását jelző képek)
 • Körkörös szerkezet → helyszín: folyópart (otthon), börtön, bíróság, otthon
 • Fő motívum: bűn, bűnhődés → (tisztára) mosás → 2 fő szín: fehér, piros
 • Refrén → érzelmi megnyilvánulás (fájdalom, megbocsátásért könyörgő hang, szánalom)
 • Folyó motívum (itt kezdődik, végződik → keret)

Ágnes asszony: Népi ihletésű ballada. Három szerkezeti egységre bontható. Az első 4 versszak egyszeri történetet beszél el, mérsékelt gyorsasággal. Ágnes asszony lepedőt mos és az emberek, közben kérdezgetik, ez pár órát ölel fel (balladai homály) csak feltevéseink vannak. A második rész a börtönben töltött rövid időt nagyon lassan beszéli el, a bíróságon történteket hosszú perbeszédek formájában tudjuk meg. Harmadik szakaszban folyamatos jelen időt használ a költő, semmit nem tudunk meg belőle, csak hogy Ágnes asszonya lepedőjét mossa. A bűn az a gyilkosságban és a bűnsegédletben jelenik meg. A bűnhődés problematikusabb, nem e világi egy felsőbb rendű hatalomtól jön. Visszatérő motívum az „Oh! Irgalom atyja, ne hagyj el”. Megkapja a bűntől való megtisztulást, de a lekiismereti feloldozást nem kapja meg.

Szondi két apródja

 • 2 túlélő – török követ
 • Apródok: költők, költői bátorság, kitartás szimbóluma, illetve ifjak, feddhetetlenek → örök erkölcsi példák
 • Kétszólamú ballada (hegycsúcs – Szondi sírja: pátosz, fensőséget ad völgy: török tábor)
 • Vesztes csata, de továbbviszik gazdájuk példáját, az apródok végig a csatáról, illetve Szondiról beszélnek, és nem a követnek válaszolnak → nem is igazán kétszólamú
 • Követ: mézes-mázosból fenyegető hangnemre vált
 • Tér: Drégely vára, idősíkok: követ → jelenből jövő, 2 apród → jelenből múlt

Tengeri hántás

 • Népies: őszi kukoricafosztáskor zajlik
 • Egy szerelmes pár, eltűnik a lány, Tuba Ferkó lelkét hívják → bűntudat ébrentartása (hiedelemvilág)

A tengeri hántás: Szintén nép ihletésű ballada. Az elbeszélő feladata, hogy a kukorica hántás közben szórakoztasa a többieket, ugyanakkor erkölcsi tanítást is adjon a fiataloknak. Tuba Ferkó elhagyja a szeretőjét Dalos Esztit. A lány öngyilkos lesz, Ferkónak bűntudata támad és lezuhan egy toronyból. A büntetés most is az elme megbomlása, a hallucináció és vízió, s ennek következménye a halál.

A walesi bárdok

 • Párhuzamos szerkezet
 • lineáris, egyszólamú
 • Példázat jelleg (Ferenc József → cím: nem lehetett volna direktben) → nemzeti függetlenség, önrendelkezés gondolata

A walesi bárdok: Történelmi ballada, ami a hatalom és a nép viszonyát mutatja be: az elnyomó uralkodó dicsőségére egyetlen bárd sem hajlandó énekelni, ezért 500-an halnak meg. A király hallucinációiban hallja a halott vértanúk énekét, felébred a bűntudata. Zenével próbálja elnyomni a belső hangot: hiába.

Vörös rébék:*

 • Alapanyag: saját falujából (Nagyszalonta)
 • Terka és Pörge Dani, Terkát megkörnyékezi Rebeka (boszorkánysággal foglalkozik)
 • Születik egy gyerek, de nem tudni, kié → P. Dani felmérgesedik → megöli Rebi nénit, aki visszatér kísérteni → P. Daninak bűnhődnie kell, meghal

Híd-avatás (1877)

 • az Őszikék ciklus egyik balladája (Nagyvárosi ballada)
 • története: egy fiú kártyán veszít → le akar ugrani a hídról (Margit-híd), de kísértetek jönnek fel és újra leugranak a hídról - éjfél (a kísértetek órája)
 • "Új híd! avatni mind! vígan"
  1. szerelmes pár - egymásé a halál után
  2. gazdag - milliomos - tönkrement
  3. sorra jönnek - kis történetek → ki miért lett öngyilkos → a társadalom minden rétegéből → mindenkit utolér a halál; gazdagot, szegényt, fiatalt, öreget
 • Haláltánc - a híd átvezet
 • a híd születése - korszakváltás
 • a fiú története a keret - öngyilkosság - az életünk nem a mienk, hanem Istené
 • verselése: ABABB CDCDD EFEFF stb. - örvény, amely a mélybe ránt

Hídavatás:

 • Valódi híd (újsághír) – babona világ (ha legalább 1 ember öngyilkos lesz, akkor felavatják a hidat)
 • Senki nem boldog → mindenkinek megvan az oka, hogy miért legyen öngyilkos
 • Város: lehangoló (romantika), Arany sem szereti
 • Emberi elidegenedés, nem találják önmagukat
 • Apró életképek az öngyilkosokról → sűrítés+kihagyás (ezért nem pontosan lehet tudni)
 • Víz (folyó) → habok elnyelik, fénycsóva

Legutóbb frissítve:2016-08-22 14:18

Javaslatok

Megjegyzések

Hamarosan!

© 2015–2016 erettsegik.hu